پرواز

دلم پرواز می خواهد

 ولی پرواز  کردن در فراز این شب دیجور

دلی می خواهد از  آسمانها آبی تر

 و از پروانه عاشقتر

***

وگرنه پای دل در این زمین پست و ناهموار

توان  از عشق  میگیرد

غبار غم میزاید

 وامید هزاران سالگان در اشک می خشکد

 وای کاش عشق می شد پر پرواز من باشد

***

دلم پرواز می خواهد

 

/ 0 نظر / 2 بازدید