من دلم می گیرد

من دلم می گیرد

 آسمان آبی نیست

رنگ آدمها  زرد

یاخاکستری تیره متمایل شده به رنگ سیاه

 یا برنگ لجن چرک شده با

بوی تعفن ,نفرت

و نظرهاشان تنگ

با افق های چه بسیار کوتاه

 دستشان هم شده چون چوب

خشک و بی احساس است

چه شده بر سر این کوی دغل

چه فروشند به شک

غیر افیون و گناه چه  دهند هدیه بهم

دیو سیرتی و تهمت و بهتان اینجا

 چه دکانی دارد 

وچه بازاری گرم

آدم اینجا وهمی است, خواب آلوده , اسیر

دست بسته و پا بند شده

 ته زندان فراموشی و تکرار روزی از نو

 ببریدم ببرید

این همه سردی را جان من تاب ندارد بخدا

و مرا مگذارید

 ته زندان مخوف زندگانی  تنها

/ 2 نظر / 4 بازدید
کیان

شعر زیبایی بود