من دلم می خواهد

من دلم می خواهد

قلمی بردارم یا رنگی یا سازی

 بنویسم شعری

بکشم راز گلی

یاکه بنوازم یکی اهنگی

***

کسی اینجاست آیا؟

من گم شده ام

مثل یک پروانه پی آغوش نسیم

ودلم می خواهد عشقبازی با گلی گرنگی

 و دلم می خواهد

 بکشم رنگ علف بر سر دشت

قلمم  کو ؟کجاست آبرگم؟

سازم

اما, اما...

زچه رو ناکوک است؟

 ودلم می خواهد که ترانه یا شعر

 و ترانه یا شعر؟

قلمم آه شکست

 و دلم می خواهد ....

                     و دلم می خواهد.........


 

/ 1 نظر / 2 بازدید
نسترن

چه زیبا یاد اشعار سهراب افتادم [گل]